Adjunkten - Historie
Antikken

Romerriget

Arbejdsspørgsmål til GV s. 75-80

  1. Gør rede for, hvordan romerne fik samlet det nuværende Italien under sig ("del og hersk"). - Hvilke fordele og ulemper ved denne metode var der for romerne og deres forbundsfæller?
  2. Giv en analyse af kilden "Retfærdig krig" af Titus Livius nedenfor. Brug fremgangsmåden s. 253-54 i grundbogen.
  3. Lav en oversigt over de puniske krige mellem Rom og Karthago og årsagerne til dem. Brug kortet s. 79
  4. Hvordan blev Rom styret politisk - hvem havde reelt magten?
  5. Hvilke problemer førte til at republikken blev til et kejserdømme?
  6. Diskutér til sidst, om man kan sammenligne romerriget med nutidens EU ?

Titus Livius: Retfærdig krig (bellum justum)

Titus Livius var romersk historiker og levede fra 59 fvt. - 17 evt. Her beskriver han de ritualer, som skulle overholdes for at en krig kunne kaldes retfærdig i det man kalder kongetiden fra 750-500 fvt.

Når gesandten kommer til grænsen af det land, hvorfra der kræves erstatning, hyller han sit hoved med en hue - dens stof er af uld - og siger: "Hør, Jupiter, hør, I grænser af (han nævner så det pågældende land) lad retten høre. Jeg er romerfolkets offentlige sendebud; jeg kommer som regulær og retmæssig gesandt; mine ord står til troende"

Så fremsætter han sine krav, og dernæst tager han Jupiter (1) til vidne: "Hvis det er imod ret og religion, at jeg kræver de personer og de ting udleveret til mig, da skal du aldrig tillade mig at gense mit fædreland"

Dette siger han, når han overskrider grænsen; det samme siger han til den første mand, der møder ham, det samme, når han går igennem byporten, og atter, når han betræder torvet, idet kun enkelte ord i formlen og edsaflæggelsen ændres.

Hvis hans krav ikke imødekommes, inden 33 dage er forløbet - så mange dage er helliget udførelsen - erklærer han krig med følgende ord: "Hør, Jupiter, og du Janus Qurinus, (2) hør, alle I guder i himlen, på jorden og i underverdenen; jeg tager jer til vidne på, at folket - (så følger det pågældende folks navn) - har uret og ikke gør retten fyldest; men herom vil vi rådspørge de ældste i vort fædreland, hvordan vi kan opnå vor ret."

Så vender sendebudet tilbage til Rom for at forelægge spørgsmålet. Kongen forelægger straks senatet sagen med omtrent følgende ord: "Angående de ting, stridsspørgsmål og sager, som romerfolkets pater patratus (3)har rejst krav på over for oldlatinernes pater patratus og oldlatinerne selv, hvilke ting de hverken har udleveret eller fyldestgjort, selv om de burde udleveres eller fyldestgøres, sig du, hvad du mener?", siger han til den senator, han først lader votere.

Så svarer denne: "Jeg mener, at de ting bør sørges opnået ved retmæssig og lovlig krig; jeg samtykker og stemmer derfor." Dernæst spørges de andre efter tur; når der er opnået et flertal blandt de tilstedeværende for dette votum, er krigen vedtaget.

Så plejer fetialen sædvanligvis at bringe en jernbeslået eller ildhærdet blodig lanse til fjendens grænser og i nærværelse af ikke mindre end tre voksne mænd at sige:

"Eftersom oldlatinernes folk og oldlatinske mænd har øvet uret mod romerfolket og romerfolket har befalet krig mod oldlatinerne og det romerske senat og folk har besluttet, samtykket i og vedtaget, at der skal være krig med oldlatinerne, erklærer og begynder jeg og romerfolket derfor krig mod oldlatinernes folk og oldlatinske mænd."

Når han har udtalt dette, slynger han lansen ind over deres grænse. På denne måde blev erstatningskravet dengang rejst over for og krigen erklæret mod latinerne, og efterkommerne fulgte den skik.


1) Jupiter var romernes øverste gud. Svarer til grækernes Zeus.

2) Janus Quirinus var guden for en krigs begyndelse.

3) Pater Patratus: Ledende medlem af det romerske præsteskab, som fra gammel tid varetog indgåelse af traktater med eller krigserklæringer imod fremmede stater.


Kilde: Erik Christiansen: "Romersk imperialisme 264 fvt. - 37 evt.", Viborg 1975.


© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen